Jeugdwet, Praktijkvoorbeelden|

Met de meeste kinderen gaat het heel goed. Zij wonen thuis, gaan naar school en ontwikkelen zich tot zelfstandige volwassenen. Als gemeenten willen we dat elk kind veilig, gelukkig en verantwoord kan opgroeien. Soms zijn er problemen die deze ontwikkeling tegenhouden. Er is iets aan de hand met de ouders, de omgeving of met het kind zelf. Problemen die zij zelf niet direct kunnen oplossen. In dat geval maken wij samen met het gezin een plan op maat om te doen wat nodig is. Thuis of dichtbij huis. Zodat het gezin zelf verder kan.

Gespreksmodel

Liever voorkomen we problemen. De negen gemeenten in de Jeugdhulp Regio West-Brabant West werken nauw samen met betrouwbare partners aan oplossingen die echt werken. Sinds 2016 maakt de regio West-Brabant West gebruik van  een arrangementensystematiek (het gespreksmodel). Bekostiging gaat op basis van resultaatfinanciering, de inkoop via open house.

Het nieuwe normaal

Uitgangspunten zijn: het nieuwe normaal, het tijdig oplossen van problemen, kinderen wonen thuis en gaan naar school en er is sprake van een steunend netwerk.

Het nieuwe normaal houdt in dat alle zorg die nodig is niet meer enkel wordt opgepakt door een zorgaanbieder, maar dat er complementair wordt gewerkt waardoor alleen de zware zorg die niet door het gezin, steunend netwerk, ambulant hulpverlener kan worden opgepakt. Met als resultaat uitstroom uit zorg. Binnen de gemeenten wordt ook domeinoverstijgend gekeken naar de zorgvraag en waar nodig worden samengewerkt met de andere domeinen.

Langlopende contracten

Met ingang van 2018 zijn er langlopende contracten (4 jaar) met de zorgaanbieders voor Laagcomplexe- en Hoogcomplexe zorg. In het Hoogcomplexe segment wordt de zorg geleverd door zorgcombinaties/zorgaanbieders die de zorgvraag sectoroverstijgend oppakken. In het Laagcomplexe segment worden aanbieders gecontracteerd die conform de nieuwe normaal dat stuk zorg kunnen bieden die nog nodig is om het resultaat te bereiken. Deze aanbieders werken dus aanvullende op de zorg die onze eigen Jeugdprofessionals kunnen leveren aan gezinnen.

Regionaal dashboard

Door intensief in te zetten op monitoring en sturing wil de regio hulptrajecten voorkomen, verminderen en verkorten. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een regionaal dashboard, veelvuldig overleg met gemeenten en zorgaanbieders en het meten van kwaliteit door middel van een Kwaliteitsmonitor.

Het inkoopmodel is een instrument om het gespreksmodel en de uitgangspunten mogelijk te maken. Monitoring, kwaliteit meten en een intensieve samenwerking is nodig om dit te kunnen bereiken. 

  • Bekijk de presentatie die West-Brabant West heeft gegeven tijdens de Kennis- en Praktijkdagen 2019
  • Dit is een bijdrage van

logo jeugd wbw

 

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window