Jeugdwet, Wetten en regels, Wmo|

De Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 worden aangepast om aanbesteden eenvoudiger te maken. De nieuwe wet is nu in consultatie.

De periode van de internetconsultatie van het wetsvoorstel ‘Maatschappelijk verantwoord inkopen jeugdwet en Wmo 2015’ is verlengd t/m 18 mei 2020. De uiterste reactiedatum was oorspronkelijk 20 april 2020. De coronacrisis vraagt nu echter heel veel van mensen en organisaties, met name op het terrein van de zorg. Door de looptijd te verlengen, hopen wij iedereen voldoende tijd te geven om mee te denken over het wetsvoorstel. Om de nieuwe wet concreet invulling te geven, zijn we bovendien op zoek naar pilots.

Doel en verwachting wetsvoorstel

Het doel van de wetswijziging is drieledig. Hoofddoel is het wegnemen van een belemmering waardoor het voor gemeenten eenvoudiger wordt om overheidsopdrachten op het terrein van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te gunnen. Daarnaast bevat het wetsvoorstel twee delegatiebepalingen: een t.a.v. reële prijzen en een t.a.v. zorgvuldigheidseisen voor de inkoop. De verwachting is dat het voorstel er toe zal bijdragen dat gemeenten eenvoudiger aanbestedingsprocedures toepassen voor wat betreft overheidsopdrachten voor jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. En dat aanbieders van diensten in dat domein hun belangstelling voor een opdracht eenvoudiger kenbaar kunnen maken.

Pilots

Om aan de inhoud van het wetsvoorstel invulling te geven, draaien dit jaar pilots in een aantal gemeenten en regio’s. In deze pilots geven we de inkoop al op innovatieve wijze vorm. We zijn daarvoor op zoek naar gemeenten of regio’s die dit jaar een inkoopprocedure doorlopen. Ben je geïnteresseerd? Meld je dan via _dienstpostbusContracteringSociaalDomein@minvws.nl.

Reageren?
Het wetsvoorstel en de memorie van toelichting vind je bij de internetconsultatie maatschappelijk verantwoord inkopen. Op deze plek kan je ook een reactie achterlaten.

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window