Binnenkort beschikbaar: Modelbepalingen voor inkoop

De ‘Modelbepalingen’ zijn standaardbedingen voor de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Aanbieders in het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo 2015) ervaren administratieve lasten, o.a. omdat gemeenten inkoopbepalingen verschillend vastleggen. Door deze verschillen tussen gemeenten zijn in de administratie van een aanbieder differentiaties per gemeente nodig. Dat kan soms terecht zijn, omdat dit voortvloeit uit beleidskeuzes die gemeenten maken. Soms is de meerwaarde echter zeer gering en de last wel hoog. Voor die gevallen helpen deze modelbepalingen om de administratieve lasten te verminderen.

Standaardisatie modelbepalingen

Het doel van deze modelbepalingen is het harmoniseren van de niet beleidsmatige inkoopbepalingen om administratieve lasten te verminderen. Met niet beleidsmatig wordt bedoeld dat het om inkoopbepalingen gaan, die niet voortvloeien uit beleidskeuzes die een gemeente maakt om jeugdhulp of maatschappelijke ondersteuning te organiseren. De Modelbepalingen gaan er bovendien vanuit dat gemeenten en regio’s geen informatie opvragen die openbaar of binnen de gemeente beschikbaar is. Dit voorkomt het onnodig uitvragen van informatie en daarmee onnodige administratieve lasten.

De Modelbepalingen zijn ontwikkeld onder leiding van de begeleidingscommissie standaardisatie, waarin zowel gemeenten als aanbieders vertegenwoordigd zijn. De modelbepalingen zijn eind september 2020 beschikbaar en worden gepubliceerd onder het onderwerp Standaardisatie.