Nu beschikbaar: Modelbepalingen voor inkoop

De ‘Modelbepalingen voor de inkoop van hulp en ondersteuning binnen de Jeugdwet en Wmo 2015’ zijn standaardbedingen voor de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

Aanbieders in het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo 2015) ervaren administratieve lasten, o.a. omdat gemeenten inkoopbepalingen verschillend vastleggen. Door deze verschillen tussen gemeenten moet de administratie van een aanbieder per gemeente anders worden ingericht of kost het veel tijd om in te schrijven op een aanbesteding. Ook voor gemeenten kan het zelf moeten bedenken van inkoopbepalingen veel tijd kosten en leiden tot omissies. Deze administratieve lasten kunnen soms terecht zijn, omdat dit voortvloeit uit beleidskeuzes die gemeenten maken. Soms is de meerwaarde echter zeer gering en de administratieve last hoog. Dit was voldoende reden voor de werkgroep Standaardisatie om een begeleidingsgroep te formeren die aan de slag ging met modelbepalingen om de niet beleidsmatige inkoopbepalingen te harmoniseren en daarmee de administratieve lasten te verminderen.

Raamwerk inkoopdocumenten

De ‘Modelbepalingen voor de inkoop van hulp en ondersteuning binnen de Jeugdwet en Wmo 2015’ begint met een onderverdeling naar type inkoopdocument. Dit leidde tot drie documenten:

  1. Proceduredocument
  2. Inhoudelijk document
  3. Juridisch document

Hiermee is een raamwerk voor de van toepassing zijnde inkoopdocumenten gegeven. Door het overnemen van dit raamwerk weten aanbieders snel waar ze de betreffende bepalingen kunnen terugvinden. Voor gemeenten geeft dit een raamwerk om uit te werken, zodat zij zeker weten dat alle onderdelen duidelijk en volledig terugkomen. Zo vormt het raamwerk zelf ook een standaard. Vervolgens worden de diverse onderdelen per type inkoopdocument toegelicht. Voor een deel van deze onderdelen (het niet-beleidsmatige deel) zijn Modelbepalingen opgesteld.

De begeleidingsgroep Standaardisatie

In werkgroepen van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein ontwikkelen gemeenten en aanbieders zelf producten voor gemeenten en aanbieders. Zo zijn de producten van het programma altijd actueel en bruikbaar. De ‘Modelbepalingen voor de inkoop van hulp en ondersteuning binnen de Jeugdwet en Wmo 2015’ zijn ontwikkeld onder leiding van de begeleidingsgroep Standaardisatie, waarin zowel gemeenten als aanbieders vertegenwoordigd zijn.