Nieuw: administratief proces gemeenten optimaal ondersteunen

In het leertraject inkoop Wmo die het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein aanbiedt, wordt een leergang doorlopen om te komen tot een nieuwe inkoopstrategie. In deze nieuw opgestelde inkoopstrategie door een gemeente of regio, wordt vaak een aantal werkstromen geïdentificeerd waar tijdens de fase van de inkoopprocedure aandacht aan besteed dient te worden om te kunnen komen tot een nieuwe contractering. Een van de werkstromen waar veel regio’s en gemeenten tegenaan lopen, heeft betrekking op de administratieve processen. Een belangrijk uitgangspunt van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is harmonisatie en standaardisatie van de interne processen. Om meer regio’s en gemeenten hierin te ondersteunen, zijn in samenwerking met EHdK en Significant een gestandaardiseerde aanpak/module uitgewerkt. Deze module kan overigens los van de leergang doorlopen worden.

Met regio Noord-Limburg ontwikkeld

Deze module is tot stand gekomen met medewerking van de regio Noord-Limburg. John Mulder, programmamanager regio Noord-Limburg: 

De bedrijfsvoeringsmodule is voor ons een absolute meerwaarde gebleken in ons regionale proces Sturing en Inkoop. De open en contructieve gesprekken met de experts die bij de bedrijfsvoeringsmodule actief zijn hebben ons enerzijds bevestigd in onze aanpak en anderzijds ook gewezen op enkele aandachts- en ontwikkelpunten.

Tijdens deze module worden onder begeleiding van EHdK of Significant en uw regioadviseur antwoord gegeven op de volgende vragen gedurende drie werksessies, namelijk:

  • Wat zijn de huidige aandachtspunten of knelpunten in de administratieve processen? Waar ligt de hoogste werklast? Wat levert de grootste frustraties op, vanuit het perspectief van gemeenten (toegang, administratie, controle) en aanbieders (professionals, administratie)?
  • Welke veranderingen moeten in de administratieve processen worden doorgevoerd naar aanleiding van de nieuwe inkoopstrategieën?
  • Wat is ervoor nodig om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen met zo min mogelijk administratieve lasten? Hoe maken we dit passend bij de geformuleerde visie, doel en uitgangspunten? 

Plan van Aanpak

Het antwoord op deze drie vragen, levert een concrete Plan van Aanpak op om de administratieve processen te optimaliseren. Uw regio-adviseur blijft uw aanspreekpunt om het Plan van Aanpak daadwerkelijk in uw regio of gemeente te implementeren.

Erna Theunissen, Regio-adviseur Limburg:

Tijdens één van mijn gesprekken met de programmamanager van Noord-Limburg spraken we over mogelijkheden om hen te ondersteunen bij de implementatie van het programma Sturing & Inkoop. Hierbij benoemde ik de pilot die we wilden gaan draaien met de module “administratieve processen. Na hier nog over doorgepraat te hebben met de projectleider bedrijfsvoering en back office was men in Noord Limburg erg enthousiast en wilde men hier graag aan meewerken. Uiteindelijk heeft het hen geholpen om vanuit de nieuwe aanbestedingen en de gewenste manier van werken meer structuur en uniformiteit aan te brengen in de administratieve processen binnen de regio.

Interesse?

Heeft u ook interesse in het doorlopen van deze module, neem dan contact op met uw regioadviseur