De geschillencommissie Sociaal Domein  heeft op 14 oktober 2019 haar eerste bindende advies afgegeven. Het gaat over een geschil tussen een gemeente en een gecertificeerde instelling.

Geschillen

Sinds de decentralisatie van het sociaal domein ontstaan regelmatig geschillen tussen gemeenten en aanbieders en ook tussen gemeenten onderling. Vaak komen de betrokken partijen niet of moeilijk tot een oplossing of moeten zij een dure en tijdrovende gang naar de rechter maken. Voor geschillen op het gebied van inkoop en verkoop van zorg, zoals omschreven in de Jeugdwet en in de Wmo kunnen deze partijen voortaan terecht bij de Geschillencommissie Sociaal Domein.

Ontstaan

Bij de vaststelling van het actieprogramma Zorg voor de Jeugd in april 2018  hebben de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (waarin GGZ Nederland, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra en Jeugdzorg Nederland vertegenwoordigd zijn) het initiatief genomen voor de Geschillencommissie Sociaal Domein.

Welke geschillen?

De geschillencommissie is nadrukkelijk niet alleen voor problematiek die voortkomt uit de Jeugdwet, maar óók voor geschillen op het gebied van de inkooprelatie tussen aanbieder en gemeente(n) vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook geschillen over de inkoop en verkoop van (ouderen)zorg, begeleiding en huishoudelijke ondersteuning vallen hieronder. Daarnaast behandelt de commissie geschillen over het woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet.

Voor geschillen op het gebied van landelijke toegankelijkheid beschermd wonen en maatschappelijke opvang is een aparte geschillencommissie opgericht.

Reacties zijn uitgeschakeld

Close Search Window