Verhalen uit de praktijk: Goede zorg begint bij een goed gesprek

Contracten, producten, tekorten, tarieven. Kwetsbare cliënten met serieuze problemen. En dan ook nog eens verschillende partijen met hun eigen dynamiek. De wereld van het sociaal domein is complex. Om goede jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning te kunnen bieden is een continue dialoog gericht op samenwerking en partnerschap noodzakelijk. De gemeenten Dalfsen, Helmond, Wageningen en de zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe laten zien hoe een succesvolle dialoog er in de praktijk uitziet.

De wereld van het sociaal domein is volop in beweging. Na de drie decentralisaties (Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet) zijn gemeenten bezig het sociaal domein opnieuw vorm te geven en grip te krijgen op de kosten. Samen met zorgaanbieders en partnergemeenten kijken ze hoe ze de beste zorg voor de meest kwetsbare inwoners kunnen garanderen.

Bij het inkoop- en aanbestedingsproces moeten gemeenten voortdurend keuzes maken. Hoe wordt de beste zorg gegarandeerd? Wat doe je dichtbij de cliënt? En wat centraler? Gemeenten hebben aanbieders en inwoners nodig om die vragen goed te kunnen beantwoorden. Het belang van een goede dialoog is dus onmiskenbaar. Maar hoe doe je dat?

Dalfsen bereikt betere Wmo-ondersteuning dankzij dialoog

De Overijsselse gemeente Dalfsen koos al eerder om het voortaan over de inhoud te hebben, in plaats van over tarieven. Beleidsmedewerker maatschappelijke ondersteuning Ilse Veerbeek vertelt over het belang van verbinden bij het inkopen van Wmo-ondersteuning. “We zijn afgestapt van het denken in producten. Nu kijken we naar wat de inwoner nodig heeft en leveren we maatwerk. Dat betekent soms dat zorgaanbieders met elkaar samen moeten werken.” Naar praktijkverhaal.

Zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe gaat het gesprek met aanbieders aan

Bij de zorgregio Midden-IJssel/Oost-Veluwe wordt integraal naar de contracten voor jeugdhulp, Wmo, maatschappelijke opvang en beschermd wonen gekeken en het gesprek met aanbieders aangegaan. Volgens accountmanager Jeugd, Mark van Gessel, een gouden zet. “Door deze integrale aanpak kunnen we ons richten op de inhoud: de beste zorg voor onze inwoners.” Het opbouwen en onderhouden van duurzame relaties met aanbieders is voor de regio het uitgangspunt. Naar praktijkverhaal.

Wageningen stuurt op samenwerking

De gemeente Wageningen koos ervoor om niet op de traditionele manier aan te besteden. In plaats daarvan werkt ze samen in één groot netwerkverband in het preventieve veld van het sociaal domein. Wethouder Gezondheid, Welzijn en Jeugd, Lara de Brito van de gemeente Wageningen en directeur van welzijnsorganisatie Solidez, Esther van der Zee, in gesprek over nabijheid, ontschotten en succesvol samenwerken. “Je moet risico’s durven nemen als bestuurder. Maar dan kun je samen kastelen bouwen. Stuur niet op concurrentie, maar op samenwerking.” Naar praktijkverhaal.

Helmond gaat voor maatwerk

In de gemeente Helmond wordt per onderdeel gekeken welke manier van inkopen en aanbesteden het beste aansluit bij de zorgvraag van cliënten. De ene keer is bestuurlijk aanbesteden de oplossing, de andere keer een vast contract met een select groepje aanbieders. Zowel inwoners als zorgaanbieders zijn blij met deze aanpak, vertelt Hind Darid, projectleider inkoopsamenwerking sociaal domein van de regio Helmond en Peelgemeenten. “Ze voelen zich door ons gehoord.” Naar praktijkverhaal.

Workshop Dialoog

Wilt u zelf aan de slag om de dialoog in uw regio te verbeteren? Het goede gesprek tussen aanbieders en inkopende gemeenten in het sociaal domein is essentieel voor samenwerking en juiste hulp aan de cliënt. Het komen tot een vruchtbaar gesprek is echter niet eenvoudig. Daarvoor is het belangrijk dat erkenning wordt gegeven aan verschillende belangen en perspectieven van aanbieders en gemeenten. De workshop Dialoog biedt u inzicht en handvatten voor het organiseren van het goede gesprek tussen gemeente, aanbieders en (vertegenwoordigers van) cliënten in de inkoop(beleid)cyclus. De training wordt aangeboden door het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein en duurt een dagdeel. Lees voor meer informatie de folder Workshop Dialoog. Of lees het verslag van de gemeente Rotterdam die deze workshop al heeft gevolgd.

Handreiking dialoog

Als gemeente of zorgaanbieder ondersteuning ontvangen bij het voeren van een goede dialoog? Raadpleeg dan de Handreiking Dialoog Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Deze handreiking bevat een matrix om de dialoog tussen gemeenten en aanbieders te verbeteren. Hierin zijn de inzichten, eye-openers, dilemma’s, tips, ‘beren op de weg’ die de deelnemende gemeenten en aanbieders zelf aandroegen tijdens werkgroep- en inspiratie-/toetsingsbijeenkomsten verwerkt.