Europa Strategie Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein

Minister de Jonge wil de Europese aanbestedingsrichtlijn ten aanzien van overheidsopdrachten voor diensten op het gebied van het sociaal domein –evalueren en, zo nodig, herzien.

Achterliggende reden is dat de verplichtingen uit de richtlijn in het sociaal domein wel leiden tot hoge uitvoeringslasten voor gemeenten, maar niet tot merkbare positieve effecten. De concurrentiegedachte die besloten ligt in de aanbestedingsrichtlijn wringt met de beweegredenen in het sociaal domein.

Welke problemen dit zijn, leggen we graag uit in onderstaande animatie door te kijken naar de vier grote knelpunten die zich voordoen bij het toepassen van de Europese aanbestedingsregels op zorg en ondersteuning in het sociaal domein.

NB: voor Nederlandse ondertiteling, klik rechts onderaan op cc

Om evaluatie en herziening van de aanbestedingsrichtlijn te bewerkstelligen is een uitgebreide dialoog met de Europese Commissie gestart en wordt het onderwerp in andere Europese gremia geagendeerd, bijvoorbeeld in het REFIT-platform van de Europese Commissie. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het ministerie van EZK en andere stakeholders zoals VNG, branches en kennisinstellingen, zowel op nationaal als Europees niveau.

Omdat een evaluatie- en herzieningstraject geruime tijd in beslag neemt worden ook mogelijkheden verkend die op kortere termijn kunnen bijdragen aan het oplossen van problemen die gemeenten en aanbieders ervaren met aanbesteden in het sociaal domein. Daarom wordt gewerkt aan het Wetsvoorstel maatschappelijk verantwoord inkopen jeugdwet en Wmo 2015. De mogelijkheden van dit wetsvoorstel krijgen meer invulling door middel van pilots.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen via onze dienstpostbus. Als u goede voorbeelden heeft of een bijdrage wilt leveren aan de Europese dialoog, vernemen wij dat ook graag.

Informatie