Handreiking aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet

Koopt u in via aanbesteden, subsidie of open house? Kiest u als gemeente voor aanbesteden, dan geeft deze handreiking inzicht in wat mogelijk is binnen de wettelijke kaders(Aanbestedingswet 2012, Wmo 2015 en Jeugdwet).

Wel of niet aanbesteden?

Het eerste deel van de handreiking gaat in op:

  • het wettelijk kader van de Wmo 2015 en Jeugdwet;
  • beleidsmatige afwegingen die de gemeente kan maken en wat dit betekent voor de keuze van haar aanpak, bijvoorbeeld (quasi-)inbesteden, aanbesteden, subsidie of Open House;
  • de marktinstrumenten die de gemeente ter beschikking heeft bij het betrekken van de markt (aanbesteden, subsidie, open house).

Waar moet u rekening mee houden bij aanbesteding?

Het tweede deel van de handreiking gaat in op aanbesteden in het sociaal domein. Waar moet een gemeente die ervoor kiest om een overheidsopdracht te verstrekken, rekening mee houden?

Wat zijn aandachtspunten bij de inrichting van het aanbestedingsproces? (onder andere ten aanzien van continuïteit en flexibiliteit van zorg en ondersteuning)

  • Hoe kan de gemeente met de markt communiceren?
  • Welk aanbestedingsregime is van toepassing in het sociaal domein?
  • Wat zijn de eigenschappen van de verschillende aanbestedingsprocedures en welke afwegingen kunnen gemeenten maken?┬á

PIANOo heeft deze handreiking opgesteld in samenwerking met de ministeries van VWS, JenV en BZK. Ook gemeenten en aanbieders hebben een belangrijke bijdrage geleverd.