pilots wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015

De Jeugdwet en Wmo 2015 worden gewijzigd om aanbesteden makkelijker te maken. Om te laten zien hoe dit kan werken in de praktijk en op zoek te gaan naar de ruimte die de aanbestedingsregelgeving biedt, worden het komende jaar pilots gedraaid. Op basis van deze pilots wordt een praktijkgerichte handreiking geschreven.

Achtergrond

Minister De Jonge wil jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning uitsluiten van de aanbestedingsrichtlijnen. Dit is echter een langdurig traject. Omdat gemeenten en (zorg)aanbieders wel nu al behoefte hebben aan meer ruimte, wordt met een wetswijziging (schrappen van het EMVI-criterium uit Jeugdwet en Wmo 2015) getracht dit zoveel mogelijk te creëren. Met pilots wordt deze ruimte in de praktijk in kaart gebracht. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar een strikte uitvoering van de nieuwe wetgeving, maar ook naar het beter gebruiken van de ruimte die de aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten (SAS-procedure) biedt om aanbestedingen makkelijker vorm te geven.

Drie soorten pilots

Op basis van inventariserende gesprekken met gemeenten en experts tekenen zich op dit moment drie mogelijkheden af voor pilots. Wanneer in nadere gesprekken met gemeenten nog andere mogelijkheden gezien worden, kunnen de pilots daarop uitgebreid worden.

1. Pilots met als doel een minimale hoeveelheid administratieve lasten tijdens het aanbesteden.

In deze pilots wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de nieuwe wet biedt om te werken zonder offertes en zonder gunningscriteria. Bij weinig (zorg)aanbieders wordt direct gegund, bij meer (zorg)aanbieders wordt op basis van een beperkt aantal selectiecriteria direct gegund.
 

2. Pilots met als doel meer ruimte voor dialoog en onderhandeling.

 In deze pilots wordt de ruimte in de wet ingevuld met dialoog/ onderhandelingen met (zorg)aanbieders. In plaats van (zorg)aanbieders offertes te laten schrijven, wordt met hen in gesprek gegaan. Op basis van de uitkomsten van de gesprekken wordt vervolgens gegund.
 

3. Pilots met als doel innovatie samen met een aanbieder vorm te geven.

Bij deze pilots is het doel wel helder (zoals extramuralisatie, vormgeving van een innovatie, enz.), maar de weg ernaar toe nog niet.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan een twee-fasen-aanbesteding, waarbij gemeente en de winnende (zorg)aanbieder of groep van (zorg)aanbieders samen het ontwerp uitwerken. De aanbesteding mondt uit in het gunnen van een plek aan tafel bij de opdrachtgever. De gecontracteerde partij wordt onderdeel van een team dat gezamenlijk de beste oplossing zoekt en uitwerkt (eerste fase). Slaagt het team in zijn missie, dan volgt voor de (zorg)aanbieder(s) de beloning dat hij de opdracht mag uitvoeren, mits zijn aanbieding voldoet aan de geschetste randvoorwaarden (tweede fase).

Beoogd resultaat

Het beoogde resultaat is een handreiking waarin de aanbestedingsprocedures staan uitgewerkt, zodat gemeenten hier in de praktijk direct mee aan de slag kunnen. De handreiking wordt ook ingezet bij de inspanningen van minister De Jonge om het sociaal domein uit de Europese aanbestedingsregels te schrappen.

Meer informatie