Standaardisatie

Met de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning worden afspraken tussen gemeenten en aanbieders vastgelegd. Een deel van deze afspraken kan leiden tot administratieve lasten bij aanbieders en gemeenten. Daarnaast is de inkoopprocedure zelf ook een administratieve last.

Standaardisatie inkoopdocumenten

Als inkoopdocumenten tussen gemeenten verschillen, kan dat leiden tot hoge administratieve lasten bij aanbieders. Zij hebben vaak contracten met meerdere gemeenten en hoe groter de verschillen in contractbepalingen, hoe groter de administratieve lasten bij de aanbieders om aan de variëteit in de bepalingen tegemoet te komen. Zo zijn er door het programma Modelbepalingen ontwikkeld om de niet beleidsmatige inkoopbepalingen te harmoniseren en daarmee de administratieve lasten te verminderen. 

Standaardisatie werkwijze aanbieders

Administratieve lasten als gevolg van beleidsmatige keuzes van gemeenten zijn vaak goed te rechtvaardigen. Er zijn echter ook zaken waarin het voor gemeenten weinig uitmaakt hoe iets wordt uitgevoerd of uitgevraagd. Dit is bijvoorbeeld het geval bij bepalingen over de geldigheid van de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) van medewerkers van een aanbieder. In dat geval is het behulpzaam om gebruik te maken van standaarden, zodat aanbieders één uniforme werkwijze kunnen hanteren voor alle gemeenten waar ze een contract mee aan gaan.

Op weg naar standaardisatie

Het aanbod van onze samenwerkingspartner Ketenbureau i-Sociaal Domein waaronder Modellen productieverantwoording i-Sociaal Domein bevatten landelijke standaarden waarmee gemeenten en aanbieders in het sociaal domein het onderlinge berichtenverkeer van de uitvoering kunnen inrichten. Zo werken zij op dit moment aan een Afsprakenkaart die overzicht en inzicht geeft in contractuele afspraken tussen gemeenten en aanbieders betreffende de financieel-administratieve processen.

Advies of hulp nodig?

Vanuit het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is ondersteuning beschikbaar om u te helpen bij de invoering van standaarden. Zo begeleidt de begeleidingsgroep Modelbepalingen de totstandkoming van de Modelbepalingen en de implementatie, vanuit het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Onze regioadviseurs kunnen met u meedenken over welke ondersteuning bij uw specifieke situatie past, waarbij ook de producten van het Ketenbureau i-Sociaal Domein in wordt meegenomen. Neemt u hiervoor contact op met onze Helpdesk.