Modelbepalingen voor de inkoop van hulp en ondersteuning binnen de Jeugdwet en Wmo 2015

De begeleidingsgroep Standaardisatie van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein heeft ‘Modelbepalingen voor de inkoop van hulp en ondersteuning binnen de Jeugdwet en Wmo 2015’ opgesteld. Aanbieders in het sociaal domein ervaren administratieve lasten, o.a. omdat gemeenten inkoopbepalingen verschillend vastleggen. Door deze verschillen tussen gemeenten moet de administratie van een aanbieder per gemeente anders worden ingericht of kost het veel tijd om in te schrijven op een aanbesteding. Ook voor gemeenten kan het zelf moeten bedenken van inkoopbepalingen veel tijd kosten en leiden tot omissies. Deze administratieve lasten kunnen soms terecht zijn, omdat dit voortvloeit uit beleidskeuzes die gemeenten maken. Soms is de meerwaarde echter zeer gering en de administratieve last hoog. In die gevallen helpen deze modelbepalingen om de administratieve lasten te verminderen.