De begeleidingsgroep Modelbepalingen: standaardisatie voor inkoop

De begeleidingsgroep Modelbepalingen werkt aan modelbepalingen om onnodige verschillen tussen gemeenten bij inkoop in het sociaal domein te voorkomen. Door harmonisatie worden administratieve lasten bij gemeenten en aanbieders verlaagd.

Verschillen in niet beleidsmatige inkoopbepalingen

Om te komen tot modelbepalingen is een analyse opgesteld van verschillen in niet beleidsmatige inkoopbepalingen tussen gemeenten. Deze verschillen zijn geanalyseerd op mogelijke impact op administratieve lasten en verwachte inspanning om deze landelijk te kunnen harmoniseren (standaardisatie).

De analyse is besproken met gemeenten en aanbieders van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. In deze gesprekken is de analyse bevestigd, aangevuld en aangegeven in hoeverre zij in de praktijk last ondervinden van de verschillen.

Format inkoopdocumenten

Als vervolgstap wordt nu een format voor inkoopdocumenten opgesteld, dat als landelijk model kan dienen. Daarin zijn onder meer mogelijke modelbepalingen benoemd. Deze worden de komende periode uitgewerkt. Een dergelijk model scheelt gemeenten werk (niet zelf het wiel uitvinden) en hetzelfde geldt voor aanbieders (niet meer hoeven zoeken naar verschillen tussen gemeenten). Het resultaat is naar verwachting in de tweede helft van 2020 beschikbaar.

Werkgroepen van het programma

De begeleidingsgroep Modelbepalingen bestaat uit vertegenwoordigers van aanbieders, gemeenten en een vertegenwoordiging vanuit het ministerie van VWS en maakt deel uit van de werkgroep Administratieve Lasten en Standaardisering. Geïnteresseerd in het werk van de werkgroepen? Hier vindt u meer informatie over de werkgroepen.