Nu beschikbaar: Modelbepalingen contractering Beschermd Wonen

Vanaf 1 januari 2023 zijn alle 352 gemeenten financieel verantwoordelijk voor het Beschermd Wonen; de regeling voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen vanwege psychische of psychosociale problemen. Om een wildgroei aan contracten met zorgaanbieders, en bijbehorende contractbepalingen en -eisen te voorkomen faciliteren het ministerie van VWS en VNG gemeenten door modelbepalingen op te stellen. Die zijn nu gepubliceerd in een rapport, opgesteld door het Ketenbureau i-Sociaal Domein en het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein.

Berekenen kostprijzen en tarieven

Op welke manier contracteert u als gemeente en zorgaanbieder? Welke uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen gebruikt u daarbij? En voor welke bekostigingsvariant kiest u bij het beschermd Wonen? Er zijn veel keuzes te maken als gemeente om bij de contractering en inkoop van Beschermd Wonen voorzieningen en ambulante begeleiding.

Concrete ondersteuning

Als straks alle gemeenten aan de slag gaan met Beschermd Wonen is het daarom belangrijk om ze tijdig concrete ondersteuning te bieden bij de contracten die ze gaan afsluiten met aanbieders. Dat kunnen zowel contracten tussen afzonderlijke gemeenten en aanbieders zijn, maar ook contracten met samenwerkende gemeenten, bijvoorbeeld als gemeenten met elkaar hebben afgesproken dat de centrumgemeente regionaal contracteert.

Dat levert zowel een vereenvoudiging op voor gemeenten, als voor zorgaanbieders en zorgt ervoor dat de uitvoeringslasten afnemen. Ook maakt het inkopen in andere regio’s eenvoudiger.

Ook beschikbaar: Modelbepalingen voor de inkoop van hulp en ondersteuning binnen de Jeugdwet en Wmo 2015

Voor de inkoop van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning zijn de ‘Modelbepalingen voor de inkoop van hulp en ondersteuning binnen de Jeugdwet en Wmo 2015’ beschikbaar met standaardbedingen.

Aanbieders in het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo 2015) ervaren administratieve lasten, o.a. omdat gemeenten inkoopbepalingen verschillend vastleggen. Door deze verschillen tussen gemeenten moet de administratie van een aanbieder per gemeente anders worden ingericht of kost het veel tijd om in te schrijven op een aanbesteding. Ook voor gemeenten kan het zelf moeten bedenken van inkoopbepalingen veel tijd kosten en leiden tot omissies. Deze administratieve lasten kunnen soms terecht zijn, omdat dit voortvloeit uit beleidskeuzes die gemeenten maken. Soms is de meerwaarde echter zeer gering en de administratieve last hoog. Dit was voldoende reden voor de werkgroep Standaardisatie om een begeleidingsgroep te formeren die aan de slag ging met modelbepalingen om de niet beleidsmatige inkoopbepalingen te harmoniseren en daarmee de administratieve lasten te verminderen. Meer informatie...

Vragen en/of ondersteuning?

Wilt u meer informatie of wilt u een keer sparren of dit u ook kan helpen met het inkoopproces in het sociaal domein? Dan kunt u contact opnemen met het Regioteam via de Helpdesk.