Drie fundamentele onderwerpen voor ‘Grip op het Sociaal Domein’

Het onlangs opgerichte kennisnetwerk ‘Grip op het sociaal domein’ ondersteunt gemeenten om grip te krijgen op inhoud en financiën in het sociaal domein. Het netwerk helpt gemeenten om de tekorten in het sociaal domein te lijf te gaan, zodat ze duurzaam de juiste dienstverlening aan inwoners kunnen bieden. De VNG werkt hierin samen met o.a. het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Het netwerk is gestart op advies van de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein. De Visitatiecommissie rapporteert regelmatig over haar bevindingen.

Rapport ‘Harmonie in het sociaal domein’

Tijdens het visiteren kijkt de Visitatiecommissie naar een aantal aspecten, zoals deze zijn ingeregeld bij gemeenten.

Deze zijn:

  • visie;
  • regionale samenwerking;
  • inrichting van de gemeentelijke toegang;
  • monitoring;
  • inkoop en de daarbij gekozen bekostiging.

Onderzoeksbureau AEF heeft in opdracht van de commissie een gespreksnotitie gemaakt, waarin deze samenhang wordt beschreven. Het rapport heet Harmonie in het sociaal domein.

Drie fundamentele onderwerpen op gebied van inkoop

In dit rapport worden drie fundamentele onderwerpen aangehaald om rekening mee te houden tijdens de inkoopprocedure van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.

1. Aantal aanbieders
Kiest een gemeente voor zoveel mogelijk aanbieders (bijvoorbeeld om innovatie/concurrentie tussen aanbieders te stimuleren of vanwege keuzevrijheid voor inwoners)? Of beperkt ze het aantal aanbieders juist (bijvoorbeeld om toezicht op kwaliteit en handhaving makkelijker te maken)?

2. Kwaliteitseisen en contractvoorwaarden
Een gemeente of regio sluit contracten af met aanbieders. Hierin wordt opgenomen waar aanbieders op inhoudelijk, financieel en bestuurlijk gebied aan moeten voldoen. Daarnaast wordt een contracttermijn afgesproken.

3. Contractmanagement
De gemeente of regio voert contractmanagement uit om te kijken of de taken volgens afspraak worden uitgevoerd. Dit kan in verschillende vormen en intensiteit. Contractmanagement vindt vaak frequenter plaats voor grote aanbieders dan voor kleinere, en intensiveert zodra er negatieve signalen zijn over een aanbieder.

Inkoopstrategie: in samenhang keuzes maken

In het rapport komt naar voren dat de visitaties bij gemeenten stuk voor stuk laten zien hoe belangrijk het is om in samenhang keuzes te maken. Tijdens het opstellen van een (regionale) inkoopstrategie, krijgt u als gemeente / regio inzicht in de verschillende opties op het gebied van Toegangsmanagement, Bekostiging, Leveranciersmanagement en het uiteindelijke Contract. De keuzes die hierin gemaakt worden, resulteren rechtstreeks in de drie onderwerpen, zoals door de Visitatiecommissie benoemd.

Regionale leergang inkoop Wmo

Wanneer u binnen twee jaar een inkooptraject opstart voor uw regio / gemeente, dan is de regionale leergang inkoop Wmo een mooi startpunt. In deze leergang komen regio’s op een gestructureerde wijze van beleidsuitgangspunten tot een samenhangende en heldere strategie voor de inkoop van de Wmo 2015. De drie door de visitatiecommissie benoemde onderwerpen komen eveneens aan bod. Deze regionale leergang wordt beschikbaar gesteld door het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein.

Meer informatie

Er kunnen geen visitaties meer door gemeenten worden aangevraagd. Houd daarom de website van de visitatiecommissie in de gaten voor eventuele ontwikkelingen en nieuwe (tussentijdse) rapportages.

Heeft u als regio of gemeente behoefte aan ondersteuning bij het maken van samenhangende keuzes op het gebied van inkoop en aanbesteden in het sociaal domein, zodat u meer grip heeft op het sociaal domein? Een review op een specifiek onderwerp? Of wilt u vrijblijvend sparren? Neem dan contact op met het regioteam via de Helpdesk.