Visitatiecommissie sociaal domein - vierde rapportage beschikbaar

Het onlangs opgerichte kennisnetwerk ‘Grip op het sociaal domein’ ondersteunt gemeenten om grip te krijgen op inhoud en financiën in het sociaal domein. Het netwerk helpt gemeenten om de tekorten in het sociaal domein te lijf te gaan, zodat ze duurzaam de juiste dienstverlening aan inwoners kunnen bieden. De VNG werkt hierin samen met o.a. het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Het netwerk is gestart op advies van de Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein. De Visitatiecommissie rapporteert regelmatig over haar bevindingen. Deze commissie publiceert vandaag haar vierde tussenrapportage waarin ze haar bevindingen deelt na visitaties aan 23 gemeenten.

Meer financiële grip

Vrijwel alle gemeenten hebben tekorten in het sociaal domein, ook als ze de transformatieopgave goed in de greep hebben. De VNG is (dan ook) blij dat veel gemeenten de mogelijkheid van een visitatie aangrijpen om zo te werken aan versterking van financiële grip; zo’n 100 gemeenten hebben zich sinds de start van de commissie in mei 2019 aangemeld voor een visitatie.

Door de visitaties krijgen gemeenten inzicht in (de) zaken waaraan zij zelf kunnen werken om meer grip te krijgen. Naast ontwikkel- en verbeterpunten voor gemeenten benoemt de commissie in haar bevindingen ook de ‘systeemvraagstukken’ en externe belemmeringen waar gemeenten mee te maken hebben.

Naar het rapport Visitatiecommissie financiële beheersbaarheid sociaal domein

Meer middelen en sturingsmogelijkheden

De VNG ziet dat gemeenten alles uit de kast trekken om binnen hun (financiële) mogelijkheden de zorg voor inwoners zo goed mogelijk te organiseren. Daarom vindt VNG het belangrijk dat de Rijksoverheid met structurele middelen en sturingsmogelijkheden komt.

Regionale leergang inkoop Wmo

Meer grip krijgen door het gebruik van inkoop? Dan kunt u ook terecht bij programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een van onze leergangen. Wanneer u binnen twee jaar een inkooptraject opstart voor uw regio / gemeente, dan is de regionale leergang inkoop Wmo een mooi startpunt. In deze leergang komen regio’s op een gestructureerde wijze van beleidsuitgangspunten tot een samenhangende en heldere strategie voor de inkoop van de Wmo 2015. Ook het onderwerp financiën wordt behandeld. Deze regionale leergang wordt beschikbaar gesteld door het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein.

Meer informatie

Heeft u als regio of gemeente behoefte aan ondersteuning bij het maken van samenhangende keuzes op het gebied van inkoop en aanbesteden in het sociaal domein, zodat u meer (financiële) grip heeft? Een review op een specifiek onderwerp? Of wilt u vrijblijvend sparren? Neem dan contact op met het Regioteam via de Helpdesk.

Meer informatie over de Visitatiecommissie financiele beheersbaarheid sociaal domein.