OZJ: Zeven goede gewoonten voor de inkoop van jeugdhulp

Een aantal jaar geleden lanceerde het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) de brochure ‘Inkoop jeugdhulp – 7 goede gewoonten’. Sinds het verschijnen van dit document hebben talloze inkopers zich laten inspireren om de jeugdhulp nog beter voor hun regio in te kopen. Het belangrijkste resultaat: regio’s zijn met elkaar dezelfde taal gaan spreken. Ook werd ervan geleerd en werd het nu, anno 2021, tijd om een nieuwe update uit te brengen.

Jeugdhulp was de afgelopen jaren volop in beweging. Sinds 2015 staan gemeenten voor een grote taak: het goed inkopen en organiseren van deze jeugdhulp. Met deze nieuwe taak kwamen vragen als: hoe kom ik van transformatiedoelstellingen tot concrete inkoopdoelstellingen? Hoe pak ik de inkoop van de jeugdhulp in de regio goed aan? En: hoe neem ik alle betrokkenen – aanbieders, professionals en cliënten – goed mee in het inkoopproces?

Voorzijde brochure OZJ Zeven goede gewoonten
©OZJ

Goede inkoop door duurzame samenwerking: Zeven goede gewoonten

Het is overduidelijk dat goede inkoop van jeugdhulp niet kan zonder een duurzame samenwerking tussen de opdrachtgever (regio’s) en de aanbieders, professionals en cliënten. Vanuit deze optiek heeft OZJ in 2018 in samenwerking met EHdK ‘Zeven goede gewoonten voor de inkoop van jeugdhulp’ ontwikkeld. Na vijf jaar inkopen van jeugdhulp evolueert het denken hierover; de focus lag in het begin voornamelijk op het inrichten van een goed inkoopsysteem: contracteren van zorgaanbieders, inrichten van de backoffice en monitorsystemen, en inrichten van wijkteams. Nu ontstaat steeds meer ruimte om na te denken over wat goed opdrachtgeverschap inhoudt en hoe een regio dit op lange termijn goed vorm kan geven. Een belangrijke leidraad daarbij is contracteren vanuit de bedoeling.

Goede inkoop van jeugdhulp betekent goed opdrachtgeverschap

Dat hier aandacht voor is, blijkt uit de recent ontwikkelde Norm voor Opdrachtgeverschap (NvO), waarmee duiding wordt gegeven aan goed opdrachtgeverschap. Goed opdrachtgeverschap is een breed thema met een brede ambitie: het mogelijk maken en garanderen van kwalitatief goede zorg die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van jeugdigen, ouders en gezin. Dit kan niet worden gerealiseerd zonder een goede inkoop van de jeugdhulp. Daarom worden de eisen die aan de inkoop van jeugdhulp gesteld moeten worden expliciet benoemd in de NvO. Deze zorgvuldigheidseisen sluiten naadloos aan op de bestaande Zeven goede gewoonten. Ook regio’s hebben de afgelopen jaren niet stilgezeten. De afgelopen periode is het merendeel van de gemeenten en regio’s aan de slag gegaan met een tweede inkoopronde. De start hiervan is doorgaans het (opnieuw) formuleren van een inkoopstrategie. Veel gemeenten en regio’s maken hierbij gebruik van de bestaande kennis en ervaring uit de afgelopen jaren. Daarnaast zijn veel regio’s ook actief aan de slag met de transformatie van hun eigen gemeentelijke organisatie. Ook hierbij zijn weer nieuwe inzichten opgedaan over wat wel en niet werkt bij een goede inkoop van jeugdhulp.

De evolutie van de inkoop, de recent ontwikkelde NvO en de nieuwe inzichten en ervaringen uit de praktijk hebben geleid tot deze update van de Zeven goede gewoonten. Met deze publicatie wil OZJ u opnieuw inspiratie geven voor het thema opdrachtgeverschap. De toegevoegde waarde van visie en inkoop kan komende jaren alleen maar meer worden door dit gezamenlijk op te pakken. In deze brochure staan de zeven herontwikkelde goede gewoonten centraal.

Naar de brochure Zeven goede gewoonten
Meer informatie vindt u op de website van OZJ.

Start uw gemeente / regio binnenkort een inkooptraject Wmo?

Een goede inkoop van jeugdhulp is net zo belangrijk als een goede inkoop van maatschappelijke ondersteuning. In de “Regionale leergang Inkoop Wmo” komen regio’s op een gestructureerde wijze van beleidsuitgangspunten tot een heldere strategie voor de inkoop van de Wmo 2015. Uitkomst van het traject is een passende inkoopstrategie voor de komende jaren, die duidelijkheid biedt over het doel en de wijze van de inkoop, met draagvlak van zowel samenwerkende gemeenten als aanbieders in de regio. De Regionale leergang Inkoop Wmo wordt beschikbaar gesteld door het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein i.s.m. EHdK. Meer informatie is beschikbaar in de folder. Ook individuele opleidingen voor gemeentemedewerkers zijn beschikbaar.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Zeven goede gewoonten? Of over de Regionale Leergang Inkoop Wmo of andere opleidingsmogelijkheden? Dan kunt u contact opnemen met uw Regioadviseur via de Helpdesk. Meer informatie over de opleidingen, workshops, webinars en de producten van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein vindt u onder Agenda en Activiteiten.