Praktijkvoorbeeld: Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in Capelle aan den IJssel

Capelle aan den IJssel heeft in 2014 besloten om een eigen Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) op te zetten en is hier voor wat betreft de Jeugdgezondheidszorg uit de regionale samenwerkingsorganisatie CJG Rijnmond gestapt. Het CJG Capelle aan den IJssel koopt nu in mandaat namens de gemeente alle lokale jeugdhulp in. 

Lokale toegang specialistische jeugdhulp

Het CJG vormt de lokale toegang tot specialistische jeugdhulp. Ook levert de organisatie zelf jeugdhulp. Het CJG werkt daarnaast met ongeveer 30 onderaannemers samen en koopt bij hen lokaal jeugdhulp in. Het CJG werkt met vier integrale wijkteams. Alle medewerkers zijn in dienst van het CJG. 

Ingekocht

De gemeente is oprichter en opdrachtgever van het CJG en heeft de organisatie ingekocht. In een meerjarige dienstverleningsovereenkomst zijn prestatieafspraken vastgelegd en er is sprake van populatiebekostiging. In de overeenkomst zijn ook duidelijke afspraken vastgelegd over eventuele sancties wanneer het CJG afspraken niet nakomt.

Stichting

Het CJG is een aparte stichting met bijbehorende statuten en een Raad van Toezicht. De aanbieder voert als hoofdaannemer ook het berichtenverkeer met de onderaannemers uit. 

Werkterrein

Jeugdgezondheidszorg, scholen, maatschappelijk werk, ambulante hulpverlening, GGZ-zorg, gezinscoaches, drangaanpak vallen allemaal onder het werkterrein van het CJG. Het CJG voert de jeugdgezondheidszorg uit en heeft in het kader van vroegsignalering en samenwerking afspraken gemaakt met verloskundigen. Daarnaast geeft het CJG trainingen en scholing. Niet alleen op de locatie van het CJG, maar ook bij peuterspeelzalen en kinderopvangcentra.

Resultaat en tips

Het resultaat is dat de kosten voor de regionaal ingekochte specialistische jeugdhulp zijn gedaald van 15 naar 11,5 miljoen. 

Onderstaande tips gaan u helpen bij het opzetten van een succesvolle en zelfstandige CJG:

  • Het CJG moet het mandaat krijgen van de gemeente om te handelen. Dit moet niet te veel zijn ingekaderd.
  • De leiding van het CJG moet in handen zijn van een stevige bestuurder.
  • Een wethouder met een duidelijke visie die ook bij tegenslag een stevige bestuurder blijft is onmisbaar.
  • Gemeente en CJG moeten hetzelfde beleid voeren en uitdragen naar de regio. Hierbij moeten zij opkomen voor het belang van de inwoners en de lokale partners.
  • Voor de gemeente en het CJG moet steeds duidelijk zijn welke dienstverlening zij hebben geleverd. Dit zorgt voor heldere afspraken vooraf en duidelijke verantwoording achteraf. 
  • Via een gedeeld dasboard worden data ‘realtime’ uitgewisseld. Hierdoor kan het CJG volstaan met een beknopte toelichting op de data. 
  • Richt je als organisatie in de eerste fase op het opbouwen van een team. Neem voor het aanbrengen van structuur een jaar de tijd en vervolgens 2 tot 3 jaar voor het opbouwen van ervaring. Pas na deze periode kun je als organisatie verdere stappen gaan nemen.
  • Verandering begint bij de professionals. Geef hen de ruimte en hulp om over hun eigen vakgebied heen te kijken en te durven signaleren en waar nodig zelf initiatief te nemen.

Meer informatie

Lees meer op de website van Centrum voor Jeugd en Gezin