Beantwoording Kamervragen en Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019

De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft naar aanleiding van de Kamerbrief van 15 november 2019 over de aanpak van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein een aantal vragen en opmerkingen ingediend over o.a. de Europa Strategie en het wetsvoorstel Maatschappelijk verantwoord gunnen Jeugdwet en Wmo 2015. De antwoorden van minister Hugo de Jonge op deze vragen en opmerkingen zijn door middel van een Kamerbrief op 10 februari 2020 naar de Tweede Kamer gestuurd. Bij deze brief is de Monitor gemeentelijke zorginkoop 2019 als bijlage meegestuurd.

Europa Strategie

Het doel van minister De Jonge is om de Europese aanbestedingsrichtlijn (2014/24/EU) geƫvalueerd en, zo nodig, gewijzigd te krijgen omdat er geen sprake is van een Europese markt en gemeenten en aanbieders veel problemen ervaren bij inkoop en aanbesteden in het sociaal domein. De minister blijft zich in zijn dialoog met de Europese Commissie hard maken voor een spoedige evaluatie van deze richtlijn. Dit is echter een langdurig traject en omdat gemeenten en (zorg)aanbieders nu al behoefte hebben aan meer ruimte, wordt met een wetswijziging getracht dit zoveel mogelijk te creƫren.

Wetsvoorstel Maatschappelijk verantwoord gunnen Jeugdwet en Wmo2015

Het wetsvoorstel heet Maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo2015. De Jeugdwet en Wmo2015 schrijven in hun huidige vorm gunning op basis van het zogenaamde Economisch Meest Voordelige Inschrijving-criterium (hierna: EMVI) voor. De wetgeving schrapt de EMVI-verplichting (onder handhaving van het verbod op gunning op laagste prijs), waardoor het mogelijk wordt om procedures vorm te geven zonder het vragen van offertes en het vergelijken hiervan op basis van een complex gunningssystematiek.

Pilots nieuwe wetgeving bij gemeenten

Met pilots bij gemeenten wordt bovengenoemde ruimte in de praktijk zoveel mogelijk in kaart gebracht. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar een strikte uitvoering van de nieuwe wetgeving maar ook naar het beter gebruiken van de ruimte die de aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten (SAS-procedure) biedt om aanbestedingen makkelijker vorm te geven. Naar aanleiding van deze pilots wordt een handreiking opgesteld, die uitgebreidere informatie en handvatten geeft die gemeenten helpen bij het invullen van de mogelijkheden die de wet biedt.

Monitor

Om inzicht te geven in de feiten rondom inkoop in het sociaal domein is in 2018 de Monitor gemeentelijke zorginkoop 2018 uitgevoerd. Om het beeld te actualiseren is deze monitor in opdracht van het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein voor 2019 herhaald en meegestuurd met de Kamerbrief van 10 februari 2020.