Eerste pilots wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 gestart!

Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is gestart met de eerste pilotgemeenten om innovatiever en eenvoudiger aan te besteden. Significant begeleidt deze pilots in opdracht van en in samenwerking met het programma.

Minister De Jonge wil jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning uitsluiten van de aanbestedingsrichtlijnen. Dit is echter een langdurig traject. Omdat gemeenten en (zorg)aanbieders wel nu al behoefte hebben aan meer ruimte, wordt met een wetswijziging (schrappen van het EMVI-criterium uit Jeugdwet en Wmo 2015) getracht dit zoveel mogelijk te creëren. Met pilots wordt deze ruimte in de praktijk in kaart gebracht. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar een strikte uitvoering van de nieuwe wetgeving, maar ook naar het beter gebruiken van de ruimte die de aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten (SAS-procedure) biedt om aanbestedingen makkelijker vorm te geven.

Vereenvoudigd aanbestedingsproces

Vanwege de impact van COVID-19 op het aanbestedingsproces van pilotgemeenten en -regio’s zijn het programma en Significant aan de slag gegaan met experts waaronder Jan Telgen en Tim Robbe. Samen denken wij een vereenvoudigd aanbestedingsproces uit, gericht op een vermindering van administratieve lasten, meer ruimte voor innovatie en dialoog, waarbij we o.a. gebruik maken van reeds door het programma ontwikkelde producten. De procesbeschrijvingen geven op een overzichtelijke manier en met een heldere werkinstructie weer hoe gemeenten en regio’s een vereenvoudigde aanbestedingsprocedure kunnen doorlopen. De procesbeschrijvingen bestaan uit een basisproces met diverse optionele modules die, afhankelijk van de behoefte van de gemeenten en regio’s, toegepast kunnen worden. Denk aan modules met mogelijkheden om meer dialoog toe te passen of gefaseerd aan te besteden. Deze te ontwikkelen procesbeschrijvingen vormen de eerste kaders van de handreiking. De procesbeschrijvingen worden in de praktijk bij de pilot gemeenten getoetst en aangescherpt. Op deze wijze worden de procesbeschrijvingen geladen met informatie uit de praktijk om tot een praktijkgerichte handreiking te komen.

Gestarte pilots

Met enige vertraging vanwege COVID-19 is een deel van de pilots nu van start. De pilots hebben als onderwerp het contracteren van maatschappelijke ondersteuning of jeugdhulp en vinden plaats bij zowel grote als kleine gemeenten en regio’s. Pilots zijn onder andere gestart in de regio’s Zuid Oost Utrecht, gericht op het innovatief aanbesteden van jeugdhulp, en in regio Zeeland, met als onderwerp het aanbesteden van Beschermd Wonen middels dialoog. Bij de gemeente Rotterdam is een pilot gestart waarin op vernieuwende wijze tussenvoorzieningen worden ingekocht. In regio Noord-Limburg start een pilot over het administratief luw inkopen van jeugdhulp met verblijf. Met verschillende gemeenten en regio’s worden op dit moment startgesprekken gevoerd om de selectie aan pilots verder uit te breiden. Het programma verwacht op korte termijn meer pilots te kunnen starten.