Contract op basis van SAS-procedure verlengen, hoe vaak mag dat?

Bij het aanbesteden van jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning hebben gemeenten/regio’s en aanbieders, vaak dezelfde juridische vragen. In een reeks van meest gestelde vragen, geven wij hier antwoord op. Ook geven wij meer inhoudelijke informatie over het onderwerp waar de vraag betrekking op heeft.

In dit artikel praktijkvraag 3:

Hoe vaak mag een contract dat is verkregen via een SAS-procedure worden verlengd?

Antwoord:

Een gemeente is, behoudens enkele in de wet opgenomen uitzonderingen, in beginsel vrij in de keuze van de reikwijdte en duur van door hem aan te besteden opdrachten. Daarbij is het in het algemeen wel zaak om geen overeenkomsten voor heel lange of onbepaalde duur te sluiten. Verlengingsmogelijkheden dienen bij de raming van een opdracht door de aanbestedende dienst te worden meegenomen. Dit geldt voor zowel diensten waarvoor het volledige aanbestedingsregime geldt als voor sociale en andere specifieke diensten.

Een aanbestedende dienst dient vooraf, bij aankondiging van de aanbesteding, aan te geven voor welke duur hij een overeenkomst aanbesteedt. En dat is ook het geval als hij een verlengingsoptie wil opnemen in een door hem te sluiten overeenkomst. Als een aanbestedende dienst geen verlengingsoptie heeft opgenomen in een door hem aanbestede overeenkomst en deze loopt af, dan dient hij opnieuw aan te besteden.

Als een aanbestedende dienst wel een (of meerdere) verlengingsmogelijkheid (of mogelijkheden) heeft opgenomen, dan zal hij de overeenkomst na de initiële duur kunnen verlengen, maar zodra ook de duur van de verlengde overeenkomst is verstreken, zal hij ook in dit geval opnieuw dienen aan te besteden.

Kortom, het antwoord op de vraag hoe vaak een gemeente een contract mag verlengen en voor welke duur, is afhankelijk van het antwoord op de vraag wat hierover in het aanbestedingsdocument en de aanbestede overeenkomst is opgenomen. Dit hangt niet af van of al dan niet voor een SAS-procedure is gekozen.

Meer informatie over hoe een gemeente de contractduur kan bepalen vindt u in de handreiking contractduur bepalen van PIANOo. Meer informatie over de procedure voor sociale en andere specifieke diensten vindt u hier.