Kamerbrief ‘Afspraken VNG-Rijk aanpak problematiek jeugdzorg’

In de Kamerbrief ‘Afspraken VNG-Rijk aanpak problematiek jeugdzorg’ van 22 april 2021 informeert Staatssecretaris Blokhuis (VWS) de Tweede Kamer over afspraken VNG-Rijk aanpak problematiek jeugdzorg. Het Rijk en de VNG hebben op 22 april afspraken gemaakt over extra middelen en maatregelen voor actuele problematiek.

Uitkomst van dit gesprek is dat het kabinet voor 2021 € 613 miljoen beschikbaar stelt voor de acute problemen in de jeugdzorg. De extra middelen zijn onder andere bedoeld om in 2021 uitbreiding van de crisiscapaciteit jeugd-ggz mogelijk te maken en wachttijden aan te pakken.

Daarnaast is afgesproken dat gemeenten en het Rijk aan de slag gaan met maatregelen om de structurele houdbaarheid van de uitvoering van de Jeugdwet te verbeteren. In het bijzonder gaan gemeenten (verder) aan de slag met maatregelen die binnen de huidige wet- en regelgeving mogelijk zijn:

  1. Het stimuleren van tariefdifferentie en standaardisatie in de uitvoering;
  2. Het versmallen van de medische verwijsroute door enkel te verwijzen naar gecontracteerd aanbod. Daarbij is het belangrijk dat gemeenten in afstemming met de Gecertificeerde Instellingen (GI) zorgdragen voor adequate inkoop van met name specialistische, weinig voorkomende vormen van zorg;
  3. Het breder invoeren van een Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg voor de jeugd (POH jeugd) GGZ.

Het Rijk zal gemeenten bestuurlijk ondersteunen, indien nodig, met aanpassingen in lagere regelgeving. Periodiek zal de voortgang worden besproken.