Kwaliteitspassages in inkoopdocumenten

Movisie heeft een aantal voorbeelden van kwaliteitscriteria in gepubliceerde inkoopdocumenten verzameld en gedocumenteerd, welke mogelijk voor u interessant zijn. Het betreft inkoopdocumenten van gemeenten en regio’s die kwaliteit als een onderscheidend criterium hebben opgenomen in selectie- en gunningscriteria. Ook vroeg Movisie deze gemeenten en enkele aanbieders naar hun ervaringen met het werken met de kwaliteitscriteria. Zo hopen we u te kunnen inspireren bij het opstellen van en werken met kwaliteitscriteria.

Drie ondersteuningsvormen

De verkenning is vooralsnog gedaan onderstaande drie vormen van ondersteuning/zorg:

A.    Jeugdhulp: Ambulante jeugdhulp (voorbeeld van de jeugdhulpregio Zuid-Drenthe)

B.    Jeugdhulp: Residentiële zorg (voorbeeld van de regio Centraal Gelderland)

C.    Wmo: Dagbesteding (groep/collectieve voorziening) (voorbeeld gemeente Leeuwarden)

Aanpak

In de verkenning zochten we aanvullende kwaliteitscriteria die niet al in de Jeugdwet of Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 staan genoemd, dan wel die een nadere inkleuring geven aan de wettelijke eisen. Bij het doornemen van de documenten door Movisie is gekeken naar aanvullende kwaliteitscriteria die zich richten op:

  • inhoud, zoals: wat moet de aanbieder inhoudelijk bereiken bij en inzetten voor de doelgroep (bijv. interventies), bijdrage aan transformatiedoelen, ruimte voor regie en zeggenschap van inwoners;
  • outcome, zoals: kan de aanbieder aan de hand van de basisset outcome-indicatoren een beeld schetsen van de resultaten? Gebruikt de aanbieder deze gegevens om de kwaliteit van het aanbod gaandeweg te verbeteren?;
  • proces, zoals flexibiliteit in de ondersteuning, continuïteit van ondersteuning borgen, bevorderen van samenwerking met andere partijen t.b.v. samenhangende ondersteuning, inzet op deskundigheid / vakmanschap en (continu) leren.

Leeswijzer Kwaliteitspassages

Het voorbeeld opent met een interview met de betreffende regio/gemeente en aanbieders. Onderaan het interview kunt u doorklikken naar kwaliteitspassages met een toelichting. Steeds is aangegeven waarom Movisie dit voorbeeld heeft gekozen. De kwaliteitscriteria worden daarna elk eerst kort geïntroduceerd, waarna de letterlijke tekst in de groengekleurde kaders is te lezen, voorzien van bronvermelding. De links naar de originele documenten zijn ingevoegd.

Via de pdf-zoekfunctie kunt u door het intypen van zoektermen specifieke passages in dit document vinden.

Op dit moment is voor C. een praktijkverhaal van de gemeente Leeuwarden met bijhorende inkoopdocumenten beschikbaar. De praktijkverhalen en documenten voor A. en B. volgen binnenkort.