Bijlagen behorende bij de Handreiking SAS zonder emvi

In het wetsvoorstel ‘Maatschappelijk Verantwoord Inkopen Jeugdwet en de Wmo 2015’ van het ministerie van VWS wordt de Jeugdwet en de Wmo 2015 gewijzigd om aanbesteden van jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning  voor gemeenten eenvoudiger te maken. Dit wetsvoorstel is onlangs aan de Tweede Kamer aangeboden.

Zoals aangekondigd in de memorie van toelichting op het wetsvoorstel heeft het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein een handreiking 'SAS zonder emvi' (vereenvoudigd aanbesteden Wmo 2015 en Jeugdwet) gemaakt aan de hand van een aantal pilots die zijn gedraaid. In de handreiking worden de mogelijkheden die het wetsvoorstel straks voor gemeenten biedt, verder uitgewerkt. De voorbeelden in de handreiking zijn overigens niet uitputtend.

Bijlagen bij de handreiking