Pilot regio Zuidoost Utrecht: Aanbesteden makkelijker maken door dialoog

De Jeugdwet en Wmo 2015 worden gewijzigd om aanbesteden in het Sociaal Domein makkelijker te maken. Om te laten zien hoe dit kan werken in de praktijk en op zoek te gaan naar de ruimte die de aanbestedingsregelgeving biedt, worden dit jaar pilots gedraaid. Het programma Inkoop en Aanbesteden Sociaal Domein is gestart met de eerste pilots om innovatiever en eenvoudiger aan te besteden. Significant Groep begeleidt deze pilots in opdracht van en in samenwerking met het programma. Een van de pilots wordt uitgevoerd door regio Zuidoost Utrecht waarbij jeugdhulp met verblijf wordt ingekocht. Het voeren van een goed dialoog tussen gemeenten en (zorg)aanbieders staat hierin centraal.

Wat wil men in de regio bereiken?

De behoefte in de regio is om meer te kunnen sturen op kwaliteit van dienstverlening, resultaat op casusniveau, tijdigheid, financiën, communicatie en organisatie van de jeugdhulp met verblijf. Om deze transformatiedoelstelling te realiseren, wil de regio de expertise van (zorg)aanbieders beter benutten. Daarom nemen de gemeenten in de regio de regierol op zich. Van (zorg)aanbieders wordt gevraagd verantwoordelijkheid te nemen voor de invulling van de juiste hulp en ondersteuning voor betrokken jeugdigen in een vorm van prestatiedenken. Kortom, de gemeenten bedenken de gewenste prestatie (WAT) en (zorg)aanbieders bedenken de aanpak (HOE).

Hoe sluit het inkooptraject hierop aan?

Het inkoopproces dat de regio Zuidoost Utrecht doorloopt, bestaat uit een aanbestedingsprocedure voor sociale en andere specifieke diensten (SAS-procedure) waarbinnen eerst een selectiefase plaatsvindt, gevolgd door een gunningsfase met dialoog.
In deze procedure wordt in de selectiefase zo veel mogelijk geselecteerd op uitsluitingsgronden, geschiktheidseisen en selectie-eisen. Deze eisen hebben betrekking op de opdrachtnemer. Hierbij wordt gekeken in hoeverre de opdrachtnemer geschikt en in staat is de opdracht conform deze eisen uit te voeren. Vanuit de nieuwe wetgeving is het daarbij niet noodzakelijk om met offertes en gunningscriteria te werken. De (zorg)aanbieder geeft aan of hij aan deze eisen kan voldoen en toont dit vervolgens in de gunningsfase aan door de juiste documenten te overleggen. De selectiefase is erop gericht om uitsluitend (zorg)aanbieders te selecteren die de opdracht van regio Zuidoost Utrecht kunnen uitvoeren.

In de gunningsfase met dialoog wordt in samenspraak met de geselecteerde (zorg)aanbieders de opdracht nader uitgewerkt en een raamovereenkomst opgesteld. De uitwerking van de opdracht heeft onder andere betrekking op de te behalen resultaten, de kritische prestatie indicatoren (KPI’s) en de wijze van monitoring. De raamovereenkomsten bevatten geen volume afspraken, maar de randvoorwaarden die gelden als een aanbieder een traject op zich neemt. Voor de te leveren diensten worden in de dialoogfase budgetten per opdrachtnemer vastgesteld. Aan het eind van de dialoogfase hebben de geselecteerde deelnemers en de aanbestedende dienst overeenstemming bereikt over de opdracht en de inhoud van de raamovereenkomst. In principe vallen in de gunningsfase geen deelnemers meer af, tenzij deelnemers zich niet kunnen verenigen met de uitkomst van de dialoogfase en de te tekenen overeenkomst.

De beoogde verandering en effecten op gemeenten en aanbieders

Het doel van de nieuwe wetgeving is het vereenvoudigen van het aanbestedingsproces. Met de pilot bij regio Zuidoost Utrecht wordt met name gekeken naar vermindering van administratieve lasten en dialoog. De administratieve last die ontstaat ten gevolge van een uitgebreid gunningsmodel (in het kader van EMVI) wordt bij regio Zuidoost Utrecht zo veel mogelijk beperkt. In de selectiefase is het voor (zorg)aanbieders niet nodig uitgebreide plannen van aanpak uit te werken, maar kan worden volstaan met het leveren van bewijzen dat zij voldoen aan de organisatorische kenmerken en ervaringseisen die door de gemeenten zijn gesteld. Voor de gemeenten kan dit betekenen dat de beoordeling van aanbiedingen zich in de gunningsfase kan beperken tot vastlegging van de uitkomsten van de dialoog. De regio probeert zo een inhoudelijke beoordeling en uitgebreide schriftelijke motivering voor een afwijzing te voorkomen.

Inzicht in de mogelijkheden voor dialoog vertaald naar een procesbeschrijving en handreiking

De voorbereiding van de aanbesteding bij regio Zuidoost Utrecht is gestart. Momenteel worden de inkoopdocumenten bestuurlijk vastgesteld en de beoogde start van de selectiefase is september. Het programma verwacht met deze pilot waardevolle inzichten te verkrijgen in de toegevoegde waarde van een selectiefase, gevolgd door een dialoog binnen de kaders van de SAS-procedure. De inzichten uit deze en de overige pilots worden verwerkt in procesbeschrijvingen en een handreiking.